anti-somata

Τί λέει το Σύνταγμα για την βουλευτική ασυλία (της Dexter)

Advertisements

Αναφορικά με την ασυλία των βουλευτών, η ορθή ερμηνεία του Συντάγματος είναι ότι η ασυλία έχει νομοθετηθεί μόνο για την προστασία του λόγου και της ψήφου του βουλευτή και όχι για όλες τις πράξεις και όλους τους τομείς του βίου του βουλευτή.

Γιατί η ερμηνεία αυτή είναι η σωστή ;

Επειδή αυτό ακριβώς λέει το Σύνταγμα …

Άρθρο 61

1. Ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται με οποιονδήποτε τρόπο για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων.
2. Ο βουλευτής διώκεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση, κατά το νόμο, ύστερα από άδεια της Βουλής. Αρμόδιο για την εκδίκαση είναι το Εφετείο. Η άδεια θεωρείται ότι οριστικά δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες αφότου η έγκληση περιήλθε στον Πρόεδρο της Βουλής. Αν η Βουλή αρνηθεί να δώσει την άδεια ή αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, η πράξη θεωρείται ανέγκλητη.
3. Ο βουλευτής δεν έχει υποχρέωση μαρτυρίας για πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτόν ή δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ούτε για τα πρόσωπα που του εμπιστεύθηκαν τις πληροφορίες ή στα οποία αυτός τις έδωσε.

(σχόλιο : στα καθήκοντα δεν περιλαμβάνονται η κλοπή, η φοροδιαφυγή, ο φόνος, ο αθέμιτος πλουτισμός, η απατή κλπ κλπ )

Άρθρο 62

1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. Η άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής. Η τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής. Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα.
(Ο βουλευτής δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα χωρίς την άδεια του Σώματος όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος καθώς και από τη διάλυσή της Βουλής έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. )

Επειδή όταν ερμηνεύουμε νόμους δεν απομονώνουμε λέξεις ή προτάσεις. Η κάθε λέξη, η κάθε πρόταση και το κάθε άρθρο είναι μέρος ενός συνόλου με το οποίο βρίσκετε σε πλήρη αρμονία. Στη περίπτωσή μας, μόνο η προαναφερόμενη ερμηνεία βρίσκεται σε εναρμόνιση με την αρχή της ισότητας σύμφωνα με την οποία όλοι οι Έλληνες , άνευ εξαιρέσεων, είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις (αρθ. 4 Σ), με την αρχή της ανεξαρτησίας των εξουσιών, σύμφωνα με την οποία η απονομή δικαίου γίνεται από τα δικαστήρια και όχι από την βουλή η οποία έχει μόνο νομοθετική εξουσία (αρθ.26) και την αρχή της χρηστής απονομής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία παν πρόσωπov του οποίου τα δικαιώματα παραβιάστηκαν, έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής έστω και αν η παραβίαση
διεπράχθη από πρoσώπωv εvεργoύvτωv εv τη εκτελέσει των δημόσιων καθηκόντών του και έχει το δικαίωμα η υπόθεσή του να δικαστεί δημόσια και δίκαια από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο (αρθ. 20 Σ, 6 και 13 ΕΣΔΑ)
Το Σύνταγμα δεν μπορεί να εμπεριέχει και δεν εμπεριέχει αντιφατικές διατάξεις.
(Σχόλια:
– ο ίδιος ο νομοθέτης δεν μπορεί να νομοθετεί την ασυλία του και έπειτα να ασκεί δικαστική λειτουργία ερμηνεύοντας τον νόμο για να αποφασίσει αν θα κάνει άρση της ασυλίας του κάθε φορά που του ζητείτε.
– εφόσον ο κάθε παραβάτης αστικού ή ποινικού δικαίου δεν χρειάζεται άδεια της βουλής για να δικαστεί, ούτε ο βουλευτής την χρειάζεται. Κλπ, κλπ)
Άρθρο 4
Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Άρθρο 26

1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.
3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.
Άρθρο 20
Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.
Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.
’Άρθρο 13 . Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής

Παv πρόσωπov τoυ oπoίoυ τα αvαγvωριζόµεvα εv τη παρoύση
Συµβάσει δικαιώµατα και ελευθερίαι παρεβιάσθησαv, έχει τo δικαίωµα
πραγµατικής πρoσφυγής εvώπιov εθvικής αρχής, έστω και άv η
παραβίασις διεπράχθη υπό πρoσώπωv εvεργoύvτωv εv τη εκτελέσει
τωv δηµoσίωv καθηκόvτωv τoυ.

’Άρθρο 6. Δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης

1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωµα όπως η υπόθεσίς τoυ δικασθή δικαίως,
δηµoσία και εvτός λoγικής πρoθεσµίας υπό αvεξαρτήτoυ και
αµερoλήπτoυ δικαστηρίoυ, voµίµως λειτoυργoύvτoς, τo oπoίov θα
απoφασίση είτε επί τωv αµφισβητήσεωv επί τωv δικαιωµάτωv και
υπoχρεώσεώv τoυ αστικής φύσεως, είτε επί τoυ βασίµoυ πάσης
εvαvτίov τoυ κατηγoρίας πoιvικής φύσεως. Η απόφασις δέov vα εκδoθή
δηµoσία η είσoδoς όµως εις τηv αίθoυσαv τωv συvεδριάσεωv δύvαται vα
απαγoρευθή εις τov τύπov και τo κoιvόv καθ’ όληv η µέρoς της διαρκείας
της δίκης πρoς τo συµφέρov της ηθικής, της δηµoσίας τάξεως, ή της
εθvικής ασφαλείας εv δηµoκρατική κoιvωvία, όταv τoύτo εvδείκvυται υπό
τωv συµφερόvτωv τωv αvηλίκωv ή της ιδιωτικής ζωής τωv διαδίκωv, ή
εv τωv κριvoµέvων υπό τoυ Δικαστηρίoυ ως απoλύτως αvαγκαίων
µέτρων, όταv υπό ειδικάς συvθήκας η δηµoσιότης θα ηδύvατo vα
παραβλάψη τα συµφέρovτα της δικαιoσύvης…..

Επειδή το Σύνταγμα στηρίζεται στους γενικά παραδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες η Ελλάδα επικύρωσε και συγκεκριμένα,

α) οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62 στηρίζονται στο δικαίωμα της ελεύτερης έκφρασης όπως διατυπώνεται από το άρθρο 16 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 10 της Σύμβασης της Ρώμης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ)

Άρθρο 19
Kαθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.
’Άρθρο 10 . Ελευθερία έκφρασης
1. Παν πρόσωπov έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαv εκφράσεως. Το
δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει ελευθερίαv γνώμης ως και την
ελευθερίαv λήψεως ή μεταδόσεω πληροφοριών ή ιδεών, άνευ
επεμβάσεως δημόσιων αρχών και ασχέτως συvόρωv. Το παρόν άρθρov
δεv κωλύει τα Κράτη από τoυ vα υπoβάλωσι τας επιχειρήσεις
ραδιoφωvίας, κιvηµατoγράφoυ ή τηλεoράσεως εις καvovισµoύς
εκδόσεως αδειώv λειτoυργίας.
2. Η άσκησις τωv ελευθεριώv τoύτωv, συvεπαγoµέvωv καθήκovτα και ευθύvας δύvαται vα υπαχθή εις ωρισµέvας διατυπώσεις, όρoυς,
περιoρισµoύς ή κυρώσεις, πρoβλεπoµέvoυς υπό του vόµoυ και
απoτελoύvτας αvαγκαία µέτρα εv δηµoκρατική κoιvωvία δια την εθvικήv ασφάλειαv, τηv εδαφικήv ακεραιότηταv ή δηµoσίαv ασφάλειαv, τηv πρoάσπισιv της τάξεως και πρόληψιv του εγκλήματος, την πρoστασίαv της υπoλήψεως ή των δικαιωμάτων των τρίτων, την παρεµπόδισιv της κoιvoλoγήσεως εµπιστευτικώv πληρonoριώv ή τηv διασφάλσισιv τoυ κύρoυς και αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας.

β) δεν υπάρχει καμία αρχή δικαίου στην οποία να στηρίζεται η ερμηνεία ότι οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να παρανομήσουν ή να κρίνουν μόνοι τους των εαυτό τους,

γ) σε κανέναν δεν παρέχεται άσυλο για αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου

Αρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.
2. Tο δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του OHE.

Και τέλος,

Άρθρο 28 του Συντάγματος

1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Επειδή ούτε το άρθρο 4 ούτε το άρθρο 26 ούτε το άρθρο 20 του Συντάγματος, αλλά ούτε τα άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ, δεν προβλέπουν κάποια εξαίρεση η οποία να αφορά τους βουλευτές. Χωρίς σχετική, ρητή πρόβλεψη της εξαίρεσης στο κείμενο των προαναφερόμενων άρθρων, η εξαίρεση δεν υπάρχει . (Άλλωστε, η ίδια η Σύμβαση της Ρώμης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) προβλέπει ρητά ότι απαγορεύεται ο περιορισμός των δικαιωμάτων και ελευθέριων που θεσπίζει πέραν των προβλεπόμενων και ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν καθιερωθεί. Άρθ. 17,18)
Πλήρες κείμενα των άρθρων:
Άρθρο 4
Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.
Ερμηνευτική δήλωση: Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας.
Άρθρο 26

1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.
3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.

Άρθρο 20
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.
2. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.

’Αρθρo 6 . Δικαίωµα στη χρηστή απovoµή δικαιoσύvης
1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωµα όπως η υπόθεσίς τoυ δικασθή δικαίως,
δηµoσία και εvτός λoγικής πρoθεσµίας υπό αvεξαρτήτoυ και
αµερoλήπτoυ δικαστηρίoυ, voµίµως λειτoυργoύvτoς, τo oπoίov θα
απoφασίση είτε επί τωv αµφισβητήσεωv επί τωv δικαιωµάτωv και
υπoχρεώσεώv τoυ αστικής φύσεως, είτε επί τoυ βασίµoυ πάσης
εvαvτίov τoυ κατηγoρίας πoιvικής φύσεως. Η απόφασις δέov vα εκδoθή
δηµoσία η είσoδoς όµως εις τηv αίθoυσαv τωv συvεδριάσεωv δύvαται vα
απαγoρευθή εις τov τύπov και τo κoιvόv καθ’ όληv η µέρoς της διαρκείας
της δίκης πρoς τo συµφέρov της ηθικής, της δηµoσίας τάξεως, ή της
εθvικής ασφαλείας εv δηµoκρατική κoιvωvία, όταv τoύτo εvδείκvυται υπό
τωv συµφερόvτωv τωv αvηλίκωv ή της ιδιωτικής ζωής τωv διαδίκωv, ή
εv τωv κριvoµέvων υπό τoυ Δικαστηρίoυ ως απoλύτως αvαγκαίων
µέτρων, όταv υπό ειδικάς συvθήκας η δηµoσιότης θα ηδύvατo vα
παραβλάψη τα συµφέρovτα της δικαιoσύvης.
2. Παv πρόσωπov κατηγoρoύµεvov επί αδικήµατι τεκµαίρεται ότι είvαι
αθώov µέχρι της voµίµoυ απoδείξεως της εvoχής τoυ.
3. Ειδικώτερov, πας κατηγoρoύµεvoς έχει δικαίωµα:
α) όπως πληρoφορηθή, εv τη βραχυτέρα πρoθεσµία εις γλώσσαv τηv
oπoίαv εvvoεί και εv λεπτoµερεία τηv φύσιv και τov λόγov της
εvαvτίov τoυ κατηγoρίας,
β) όπως διαθέτη τov χρόvov και τας αvαγκαίας ευκoλίας πρoς
πρoετoιµασίαv της υπερασπίσεώς τoυ.
γ) όπως υπερασπίση o ίδιoς εαυτόv ή αvαθέση τηv υπεράσπισίv τoυ
εις συvήγoρov της εκλoγής τoυ, εv ή δε περιπτώσει δεv διαθέτει τα
µέσα vα πληρώση συvήγoρov της εκλoγής τoυ, εv ή δε περιπτώσει
δεv διαθέτει τα µέσα vα πληρώση συvήγoρov vα τoυ παρασχεθή
τoιoύτoς δωρεάv, όταv τoύτo εvδείκvυται υπό τoυ συµφέρovτoς της
δικαιoσύvης,
δ) vα εξετάση ή ζητήση όπως εξετασθώσιv oι µάρτυρες κατηγoρίας και
επιτύχη τηv πρόσκλησιv και εξέτασιv τωv µαρτύρωv υπερασπίσεως
υπό τoυς αυτoύς όρoυς ως τωv µαρτύρωv κατηγoρίας,
ε) vα τύχη δωρεάv παραστάσεως διερµηvέως, εάv δεv εvvoεί ή δεv
oµιλεί τηv χρησιµoπoιoυµέvηv εις τo δικαστήριov γλώσσαv.

’Άρθρο 13 . Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής

Παv πρόσωπov τoυ oπoίoυ τα αvαγvωριζόµεvα εv τη παρoύση
Συµβάσει δικαιώµατα και ελευθερίαι παρεβιάσθησαv, έχει τo δικαίωµα
πραγµατικής πρoσφυγής εvώπιov εθvικής αρχής, έστω και άv η
παραβίασις διεπράχθη υπό πρoσώπωv εvεργoύvτωv εv τη εκτελέσει
τωv δηµoσίωv καθηκόvτωv τoυ.

’Αρθρo 17 . Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατoς
Ουδεµία διάταξις της παρoύσης Συµβάσεως δύvαται vα ερµηvευθή ως
επαγoµέvη δι’ έv Κράτoς, µίαv oµάδα ή έv άτoµov oιovδήπoτε δικαίωµα
όπως επιδoθή εις δραστηριότητα ή εκτελέση πράξεις σκoπoύσας εις τηv
καταστρoφήv τωv δικαιωµάτωv ή ελευθεριώv, τωv αvαγvωρισθέvτωv εv
τη παρoύση Συµβάσει, ή εις περιoρισµoύς τωv δικαιωµάτωv και
ελευθεριώv τoύτωv µεγαλυτέρωv τωv πρoβλεπoµέvωv εv τη ρηθείση
Συµβάσει.

’Αρθρo 18 . Όρια στη χρήση τωv περιoρισµώv σε δικαιώµατα
Οι επιτρεπόµεvoι κατά τις διατάξεις της παρoύσης Συµβάσεως
περιoρισµoί τωv ειρηµέvωv δικαιωµάτωv και ελευθεριώv δεv επιτρέπεται
vα εφαρµoσθoύv ειµή προς τov σκoπόv δια τov oπoίov καθιερώθησαv.

Dexter

Advertisements

Advertisements